ایساکو – گندمی

بازرگانی قطعات خودرو گندمی
خرید و فروش ۱۸۰۰۰ قلم کالا ( قطعات خودرو )

  • توسعه واحدها و دپارتمانهای خرید و فروش – انبار و مهندسی فروش – توزیع و ارسال و کال سنتر – بازاریابی و توسعه بخش همکار
  • آموزشهای کاربردی مدیریت
  • آموزشهای فروش حضوری و تلفنی
  • تارگت گذاری فروش
  • توسعه برند

مروری بر فعالیتها به روایت تصویر

https://www.vsra.org/