توسعه بازار و افزایش فروش

توسعه درگاههای فروش و افزایش سهم بازار

  1. شناسایی درگاههای فروش
  2. شکل گیری دپارتمانها
  3. تدوین پلن و برنامه
  4. انتخاب مدیران شایسته
  5. کنترل و نظارت
  6. گزارشگیری ماهیانه

توسعه فروش هدفی است که در گرو شناخت دقیق اهداف ریالی و تعدادی سازمان است .
تارگت گذاریهای سالیانه به این مهم کمک بسزایی میکند.
شکل گیری دپارتمانهای مورد نیاز برای توسعه درگاههای فروش از ارکان اصلی است.

درجه اهمیت شاخصه های توسعه 

شناخت ظرفیتها
مدیران حرفه ای
بودجه های تبلیغاتی
بودجه های بازاریابی
طراحی پلن توسعه
تطابق با مدل اولیه

بدون انتخاب مدل توسعه ، حرکت نکنید. درخواست وقت ملاقات

https://www.vsra.org/