مدیریت اجرائی شرکتها

عارضه یابی شرکتها

بروشورها را دانلود کنید.

دانلود فایل پی دی اف دانلود فایل پی دی اف

ارزیابی و عارضه یابی کل سیستمها و روشها و فرایندهای موجود شرکت که شامل فرایندهای خرید ، کنترل کیفی ، تولید ، برنامه ریزی تولید ، تضمین کیفیت ، فروش ، حسابداری فروش ، انبار ، صادرات و مالی

چارت سازمانی

طراحی چارت سازمانی برمبنای اهداف سازمان و برنامه استراتژیک سه و پنج ساله شرکت

برنامه ریزی تولید

Flow Method یا روش جریان

این متد یک روش تقاضا محور است که با جریان مداوم واحدها در خط تولید مشخص می شود. این تکنیک معمولا در تولید لوازم خانگی استفاده می شود که در آن محصول توسط تعدادی عملیات جمعی تولید می شود و در آن مواد از یک مرحله به مرحله دیگر بدون تاخیر زمانی یا وقفه حرکت می کنند. مزایای روش جریان این است که تولید کنندگان می توانند تعداد اقلام در حال فرایند و کالاهای نهایی را که در موجودی نگهداری می شوند به حداقل رسانده و در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنند

برنامه ریزی فروش

برنامه ریزی فروش به عبارتی  مدیریت درخواست، تعیین اهداف فروش مبتنی بر سود و مراحل اجرای مکتوب یک برنامه ریزی افزایش فروش است. برنامه ریزی فروش و بازاریابی، فرایند سازماندهی فعالیت هایی هستند که برای دستیابی به اهداف کسب و کار الزامی است. برنامه فروش شامل یک سند استراتژیک است که اهداف کسب و کار و منابع مختلف را شناسایی و تعیین می کند.

طراحی سازمان که شامل رویه ها ، فرایندها و فلوی جریانهای ورودی و خروجی است . طراحی استراتژی سازمان و آئین نامه های داخلی ، شرح وظایفها و شرح شغلهای سازمان است .

برنامه ریزیهای عملیاتی شامل حوزه های  : مالی و بودجه ، تولید و برنامه ریزی تولید ، تامین و خرید ، فروش و بازاریابی و تبلیغات ، توزیع ، حسابداری فروش

مدیریت اجرائی سازمان که شامل : مدیریتهای ارشد سازمان مطابق با چارت سازمانی می باشد .

ارزیابی های دوره ای برمبنای شاخصه های استانداری که قبلا در برنامه ریزی طراحی شده است .
رفع ایرادات و اصلاحات برمبنای عارضه های استخراج شده .
اقدامات اصلاحی و تغییر شاخصه های اولیه

ما روی مشاوره و اجراء تمرکز می کنیم درخواست وقت ملاقات

https://www.vsra.org/