راه اندازی کسب وکار

تجربه به من نشان داده که تمرکز بروی استعداد و سرمایه موفقیت آمیز بوده

 • راه اندازی کسب و کار با تضمین موفقیت ، نتیجه ای از یک کار گروهی است .
 • مدیریت حرفه ای گروه برای اجرائی کردن اهداف یک ضرورت پررنگ است .
 • قیمت گذاری به همراه کیفیت خدمت یا کالا در کنار معرفی و تبلیغات و تکنیکهای بازاریابی جزو پایه های یک کسب کار است.

پیاده سازی و اجرا

 • جذب منابع و ملزومات مورد نیاز پروژه مطابق پیش بینی د رجدول زمانی
 • استقرار تیمها و کارشناسان
 • هماهنگی بین بخشها و تعریف پروتکلهای ارتباطی
 • بررسی نتایج هر فاز از پروژه و تطبیق با نتایج پیش بینی شده
 • استخراج عدم تطابق ها و انحراف از معیارها و استانداردهای تعیین شده

طراحی مدل کسب وکار

 • انتخاب مدل کسب وکار که نتیجه تحقیقات و کسب اطلاعات از بازارهای مشابه است.
 • بومی سازی کسب و کار انتخاب شده
 • طراحی ریز مراحل صفرتا ۱۰۰ هر بخش از پروژه
 • استخراج ملزومات مورد نیاز که شامل : میزان سرمایه – منابع انسانی – ابزار و ماشین آلات – فضا و …..
 • جدول زمانی پیش بینی پیشرفت پروژه

آمیخته ای از ۴p رمز موفقت ماست . درخواست وقت ملاقات

https://www.vsra.org/