گروه تجاری رفائی

  • بازرگانی خرید و نمایندگی انحصاری برندهای بیلتینگ آشپزخانه
  • پخش و توزیع در فروشگاههای زنجیره ای و فروش بنکداری در بین ۴۰۰ همکار در سطح استان 

برندهای انحصاری و تحت پوشش

مروری بر فعالیتها در قاب تصویر

توسعه دپارتمانهای فروش و تقویت درگاههای درآمدی , کمپینهای تبلیغاتی

https://www.vsra.org/