هولدینگ عالیس

جزئیات پروژه

شرکت نیک رز چناران ( عالیس )

تولید کننده : ماء الشعیر – دوغ – آب میوه – انرژی زا ویت بار

نوشابه –

سال پروژه از ۱۳۹۸

سطح پوشش : کل کشور به همراه کشورهای همسایه

سطح مدیا : رسانه صداسیما – سوشیال مدیا

جزئیات پروژه
 • مشاور اجرائی هیئت مدیره گروه کارخانجات عالیس
  نماینده هیئت مدیره عالیس در تدوین کمپین تبلیغاتی
  استراتژیست و ایده پرداز در کمپین تبلیغاتی عالیس
  مدیر پروژه آموزش کشوری عالیس
  مدیریت اجرای پروژه MIS در تمام سطوح
  مدیر پروژه توسعه شعب و نمایندگیهای فروش کشوری

توسعه منابع انسانی و طراحی ساختار آموزشی فروش درسطح کلیه شعب کشور
تدوین و استانداردسازی برنامه های مدیران شعب کل کشور ( استراتژی توسعه فروش مویرگی )

مدیریت شکل گیری اتاق فکر ( هیئت مدیره و مشاوران و مدیران ارشد )

اتفاقات بزرگ نتیجه طوفانهای فکری بزرگ است. درخواست وقت ملاقات

https://www.vsra.org/