مدیریت کارخانه

جزئیات پروژه

شرکت مهسا توس ( مات جین )

تولید کننده پوشاک جین و کتان و خط کامل شست

سال همکاری : ۱۳۸۸-۸۹

تعداد پرسنل ۹۰ نفر یک شیفت

مدیریت توسعه بازار و مدیریت کارخانه

جزئیات پروژه

مدیریت کارخانه تولیدی شامل بخشهای : خرید ، کنترل کیفی ، تولید ، فروش ، مالی ، انبارها ، فروشگاههای زنجیره ای

.

خلق راهکارهای نوین در توسعه درخواست وقت ملاقات

https://www.vsra.org/