The Blog Single

نظارت مدیرعامل

نحوه نظارت مدیرعامل :

  • اولین شاخص عملکرد مدیران ارشد به عنوان مدیریت پروژه شاخص تاخیر در اجراء پروژه است ( میانگین تاخیر در تحویل پروژه یکی از شاخصهایی است که مدیران ارشد را از هم متمایز می کنند)
مطالب مرتبط

پاسخ دهید

https://www.vsra.org/